4 Δεκεμβρίου 2013

Πώς η Eurostat επέβαλε το φούσκωμα του ελλείμματος

Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα μνημόνια επιβλήθηκαν στη χώρα μας για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που μας λέει η τριάδα ξένων δανειστών, ιθαγενών κυβερνώντων και υπόδουλων ΜΜΕ. Την άποψη αυτή (που η παραπάνω τριάδα απαξιώνει με χαρακτηρισμούς όπως συνωμοσιολογία κ.τ.τ.) την στηρίζω σε συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν δημοσιοποιηθεί κατά καιρούς και δεν έχουν διαψευστεί, γεγονότα που επιφυλάσσομαι να απαριθμήσω σε επόμενο post.
Στο παρακάτω άρθρο αποκαλύπτεται ένα από αυτά τα γεγονότα, και δείχνει πόσο σχεδιασμένη ήταν η "αναγκαιότητα" προσφυγής της χώρας μας στα σωτήρια(;) μνημόνια που μας επέβαλαν οι ...εταίροι μας.

Το φούσκωμα του δημοσιονομι­κού ελλείμματος το φθινόπωρο του 2010, με την προσμέτρηση σε αυτό των ελλειμμάτων 17 δημοσίων επιχειρήσεων, έγινε με εντολή της Ευρω­παϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), όπως προκύπτει από έγγραφα που έχουν γνωστοποιηθεί. Η αλληλογρα­φία μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρ­χής (ΕΛΣΤΑΤ) και της Eurostat, επικεφα­λής της οποίας είναι ο Γερμανός Βάλτερ Ράντερμαχερ, δεν αφήνει αμφιβολία ότι η απόφαση πριν από τρία χρόνια για την αύξηση του ελλείμματος -από το 13,6% στο 15,4%- ελήφθη στο εξωτερικό, καθ' υπέρβασιν των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδευσης ήταν να υποχρεωθεί η Ελ­λάδα να λάβει ακόμη περισσότερα μέτρα σκληρής λιτότητας, τα οποία οδήγησαν στη μεγάλη ύφεση και την αποδιάρθρωση της οικονομίας.
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. 

Ο υπεύθυνος της Eurostat για τα δημοσιονομικά στοιχεία, Τζον Βέριντερ, προσπαθούσε να επιβάλει στον πρώην διευθυντή Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Νικόλαο Στρόμπλο, την άποψη ότι θα έπρεπε να προσμετρηθούν στο έλ­λειμμα μία σειρά από ΔΕΚΟ, μεταξύ των οποίων και όλες οι συγκοινωνιακές. Ο κ. Στρόμπλος αρνήθηκε το αίτημα αυτό, παραπέμποντας στους κανονισμούς της Eurostat, σύμφωνα με τους οποίους οι κρατικές επιχορηγήσεις στους συγκοι­νωνιακούς φορείς θεωρούνται ως «επιχορηγήσεις στο προϊόν τους» και πρέπει να καταγράφονται ως έσοδα των επιχει­ρήσεων.
Σημειώνεται ότι, με βάση τους κανόνες της Eurostat, το έλλειμμα μιας δημόσιας επιχείρησης δεν πρέπει να συνυπολογίζε­ται στο δημοσιονομικό έλλειμμα, εάν τα έσοδά της καλύπτουν πάνω από το 50% των δαπανών της. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2010 ο κ. Στρόμπλος ζήτησε την έγγραφη υποβολή του αιτήματος της Eurostat, αλλά λίγο αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, ανα­κοινώθηκε η μετακίνηση του από τη θέση που κατείχε.
Δύο μέρες πριν «καρατομηθεί» ο κ. Στρό­μπλος, η ΕΛΣΤΑΤ έστειλε στη Eurostat τις θέσεις της για εκκρεμή ζητήματα, μετα­ξύ των οποίων ήταν και το επίμαχο θέμα της ταξινόμησης των ελλειμμάτων των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων. Από τα στοιχεία και τους πίνακες του εγγράφου που έστειλε η Αθήνα προέκυπτε ότι τρεις μεγάλες συγκοινωνιακές επιχειρήσεις -η ΑΜΕΛ (θυγατρική της Αττικό Μέτρο), ο ΟΑΣΑ {μπλε λεωφορεία Αθήνας) και ο ΗΣΑΠ (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος)- δεν θα έπρεπε να προσμετρηθούν στον υπο­λογισμό του ελλείμματος, επειδή είχαν έσοδα υψηλότερα από το 50% των δαπα­νών τους. Ο Βέριντερ, όμως, απαίτησε με την απάντηση που έστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 14 Σεπτεμβρίου να υπο­λογιστούν και τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ αυτών. Συγκεκριμένα, ο κ. Βέριντερ στην επιστολή του έγραφε τα εξής: «Πιστεύου­με ότι η ανάλυσή σας για τις επιχορηγή­σεις στον ΟΑΣΑ και τον ΗΣΑΠ πρέπει να επανεξεταστούν. Πιστεύουμε ότι ο τύπος που χρησιμοποιήσατε για τον υπολογισμό των επιχορηγήσεών τους είναι ένας τύπος για τη χρηματοδότηση ελλειμμάτων που βασίζεται σε προβλέψεις και έτσι οι σχετι­κές πληρωμές πρέπει να ταξινομηθούν ως επιχορηγήσεις στην παραγωγή και όχι στα προϊόντα. Μία επιχορήγηση στο προϊόν θα έπρεπε να καλύπτει τη διαφορά μετα­ξύ της τιμής του εισιτηρίου που αντιστοι­χεί στο κόστος της επιχείρησης και της πραγματικής τιμής του εισιτηρίου για τον πραγματικό αριθμό των επιβατών. Για το λόγο αυτό, θα σας ζητούσαμε να κάνετε και πάλι την ανάλυση των φορέων ΟΑΣΑ, ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ, θεωρώντας τις επιχορη­γήσεις σε αυτές ως επιχορηγήσεις ότι εί­ναι στην παραγωγή (και συνεπώς ότι δεν περιλαμβανονται στα έσοδά τους όσον αφορά στον υπολογισμό του κριτηρίου του 50%)». Δύο μήνες μετά, αφού διεξήχθησαν οι περιφερειακές εκλογές στις 15 Νοεμβρίου 2010, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμ­ματος στο 15,4% του ΑΕΠ.
Ο κ. Στρόμπλος είχε τονίσει στη Eurostat και το λάθος της να φουσκώνει τις δαπά­νες των ΔΕΚΟ με τη μέθοδο των υψηλών αποσβέσεων. Επέμεινε ότι οι αποσβέσεις σε ΔΕΚΟ, όπως η ΑΜΕΛ πρέπει να υπο­λογίζονται σε βάθος εκατονταετίας -όσο εκτιμάται ότι θα λειτουργεί κατ' ελάχιστον το μετρό- και με βάση τους εθνικούς λογα­ριασμούς, όχι με βάση τις εμπορικές απο­σβέσεις. Έτσι, κατ' απαίτηση του Βέριντερ, φορτώθηκαν στον ισολογισμό της ΑΜΕΛ αποσβέσεις εκατό ετών σε ένα χρόνο!
GreekBloggers.com