8 Δεκεμβρίου 2013

Η κατανομή του παγκόσμιου πλούτου

Το χρήμα που κυκλοφορεί παγκοσμίως, όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αντίθετα αυξάνεται (εκτύπωση/κοπή νέων [χαρτο]νομισμάτων, δημιουργία λογιστικού χρήματος κλπ). Το ερώτημα που τίθεται μονίμως είναι πώς κατανέμεται, πόσοι είναι οι πλούσιοι, πόσοι οι φτωχοί, σε ποιές χώρες υπάρχουν πιο πολλοί πλούσιοι, σε ποιές πιο πολλοί φτωχοί;
Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή των κατόχων περιουσίας αξίας άνω των $ 100.000, ανάλογα με τη χώρα που κατοικούν.
Η κατανομή των εκατομμυριούχων, ανάλογα με τη χώρα που κατοικούν, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
Στα υπόλοιπα ερωτήματα απαντάει το άρθρο του καθηγητή κ.Δημήτρη Μάρδα που ακολουθεί.


Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι... 
Το 0,7% των ενηλίκων του πλανήτη ελέγχει το 41,0% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτά τα στοιχεία δημοσιοποίησε η τράπεζα Credit Suisse για το έτος 2013. Το 0,7% αντιστοιχεί σε 32 εκατομμύρια άτο­μα που διαθέτουν πλούτο άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Ο «πληβείοι» ενήλικοι του πλανήτη, δηλαδή τα 3207 εκατομμύρια με πλούτο κάτω των 10.000 δολαρίων, κατέχουν μόνο το 3% του παγκόσμιου πλούτου.
Ενδιαφέρον, βέβαια παρουσιάζει η κατανο­μή του πλούτου σ' αυτό το ίδιο το 0,7%, όπου κι εκεί κυριαρχούν ανισότητες. Η Credit Suisse δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία για τη συγκεκρι­μένη ομάδα. Το περιοδικό Forbes όμως εκτίμη­σε τον Απρίλιο του 2013 ότι 1.426 άτομα της υπό εξέταση ομάδας κατέχουν πλούτο αξίας 5,4 τρις δολαρίων. Από υπολογισμούς δικής μας ερευνητικής ομάδας προκύπτουν περίπου όμοια των ανωτέρω αποτελέσματα. Ειδικότε­ρα εκτιμάται ότι 1.485 άτομα κατέχουν 4,6 τρις δολάρια ενώ, σύμφωνα με την ίδια μεθοδολο­γία, διαπιστώθηκε ότι 3 ενήλικες διαθέτουν περιουσία 9 τρις δολαρίων περίπου!

Ο πλούτος του συνόλου αυτού κατανέμεται με τον ακόλουθο τρόπο: το 22% σε ακίνητα, το 35% σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα και venture capital, το 8% σε κρατικά ομόλογα το 26% σε νομίσματα χρυσό, πολύτιμα μέταλλα, το 5% σε εμπορεύματα και το 4% σε έργα τέ­χνης και αντικείμενα πλειστηριασμών.

Τόσο το 2012 όσο και το 2011 τα πράγματα ήταν…καλύτερα για τους φτωχούς! Αναλυτι­κότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το 2011 οι πλουσιότεροι ενήλικες του πλανήτη ήταν λιγότεροι. Αντιπροσώπευαν το 0,5% του ενήλικου πληθυσμού του, ανερχόμενοι σε 29,7 εκατομ­μύρια άτομα. Οι φτωχοί ήταν πολύ λιγότεροι, ανερχόμενοι σε 3.054 εκατομμύρια άτομα αντιπροσωπεύοντας το 3,3% του παγκόσμιου πλούτου.

Μέσα σε δύο μόλις χρόνια το μερίδιο των φτωχών στον πλούτο μειώθηκε κατά 0,3%, ενώ των πλουσίων (άνω του 1 εκατ. δολαρίων) κατέγραψε αντίστροφη πορεία. Διαπιστώνε­ται, λοιπόν, ότι από το 2011 έως το 2013 οι ζάπλουτοι τον πλανήτη βελτίωσαν τη θέση τους κατά 9,6 τρις δολάρια.

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις καταγράφονται και στο σύνολο εκείνο με πλούτο από 10.000 έως 100.000 δολάρια. Το 2011 οι ενήλικες αυτής της ομάδας ήταν 1.066 εκατομμύρια άτομα (23,6% των ενηλίκων), αντιπροσωπεύοντας το 14,5% του παγκόσμιου πλούτου (33,5 τρις δολάρια). Το 2013, αν και ο πληθυσμός αυτός δεν άλλαξε, ποσοστιαία μειώθηκε (στο 22,9% του υπό εξέταση πληθυσμού), κατέχοντας λιγότερο πλούτο απ' ό,τι παλαιότερα. Ο τε­λευταίος ανερχόταν, λοιπόν, στο 13,7% του παγκόσμιου πλούτου (33 τρις δολάρια).

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στους οικονο­μικά ευπορότερους, φέτος εκτιμάται ότι: θα πεθάνουν από πείνα 7.615.360 άτομα, ο χρό­νος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο θανάτους λόγω έλλειψης τροφίμων είναι 3,6 δευτερό­λεπτα, 1.5 εκατομμύριο παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν από ασιτία κάθε έτος και, τέλος, στις 5/7/2013 πέθαναν από τον ίδιο λόγο μόνο σε μία ημέρα 20.864 άτομα! (Πηγή: World Food Programme.)

Ως προς τις υπόλοιπες ομάδες ο πλούτος της ομάδας με εισοδήματα από 100.000 έως 1 εκατ. δολάρια δεν κατέγραψε ιδιαίτερα πτωτική πο­ρεία κατά τα δύο εξεταζόμενα έτη. Αν και μειώ­θηκε ο πληθυσμός της σε δύο μόλις χρόνια (το 2011 ανερχόταν σε 367 εκατομμύρια άτομα ενώ το 2013 μειώθηκε σε 361), ο πλούτος της σε απόλυτους αριθμούς κρατήθηκε γύρω στα 101 τρις δολάρια. Ο πλούτος αυτός, ως ποσοστό του συνολικού παγκόσμιου, έχασε λίγο έδαφος.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν πόσο αληθής είναι η θέση που υποστηρίζει ότι υφίσταται ένα άνοιγμα της παγκόσμιας ψαλίδας του πλούτου υπέρ των πολύ πλουσίων. Επίσης ποσοτικοποιούν τα δεδομένα του πλούτου ανά ομάδα πληθυσμού, θέτοντας εύλογα ένα ερώτημα: Ποιος εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που δημιουργεί είτε η κάθε κρίση είτε η δυ­ναμική που προκαλεί η ανάκαμψη της παγκό­σμιας οικονομίας;

Τέλος αν υποθέσουμε ότι τα 32 εκατομμύρια των ατόμων της υψηλότερης οικονομικής κλί­μακας «μισθοδοτούν» ετησίως σε όλο τον πλα­νήτη με 1 εκατ. δολάρια 100.000 πολιτικούς, στρατιωτικούς, γραφειοκράτες και γενικά άτομα που με κάθε μορφής παρεμβάσεις τους (π.χ, δη­λώσεις αιφνίδιες που οδηγούν στη χειραγώγηση του Χρηματιστηρίου από την παγκόσμια πλου­τοκρατία κ.ά.) προσφέρουν οικονομική δύναμη, τότε από το σύνολο του πλούτου τους θα πρέπει να αφαιρέσουν μόνο 100 δις δολάρια. Το «χαρ­τζιλίκι» αυτό αντιπροσωπεύει, λοιπόν, το 0,1% του πλούτου των εν λόγω 32 εκατομμυρίων ατόμων, ποσότητα χρημάτων αμελητέα για τα δικά τους βαλάντια. Θα ήταν επίσης άνευ αξίας αν το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης του 1 %!

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι, στο πεδίο ενός διαρκούς παγκόσμιου πολέμου, το 1 % περίπου των ενηλίκων του πλανήτη που κι­νεί τα νήματα της πολιτικής των κρατών, μπορεί άνετα να στραφεί ή και ακόμη στρέφεται κατά του υπόλοιπου 99%. Οι θάνατοι από πείνα, η γενοκτονία που λαμβάνει χώρα στην Αφρική, η χρεοκοπία των οικονομιών, η χειραγώγηση των αγορών, η εκμετάλλευση των πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας και οι πόλεμοι -εμφύ­λιοι ή μη- που φυτρώνουν όπου κρίνεται απα­ραίτητο είναι, λοιπόν, μέρος του παιχνιδιού που ελέγχει απόλυτα αυτό το 1 %!
GreekBloggers.com